Οδικό δίκτυο 1824 -1829

Γιώργος Τόλιας

Στον χάρτη παρουσιάζεται το οδικό δίκτυο της νότιας Βαλκανικής κατά τους επαναστατικούς χρόνους και τα χρόνια της κυβέρνησης Καποδίστρια, όπως αυτό αποτυπώνεται στους δρομοδείκτες του 1824 και 1829 (εκδόσεις Πέστης και Βενετίας αντίστοιχα). Πρόκειται για την πρωιμότερη ελληνική αποτύπωση των χερσαίων επικοινωνιών, βοήθημα για τους εμπόρους-ταξιδιώτες κάθε τύπου.

Ο δρομοδείκτης του 1829 απαρτίζεται από οκτώ μέρη-περιοχές:

Α) Πελοπόννησος

Β) Βοιωτία

Γ) Αττική

Δ) Θεσσαλία

Ε) Ήπειρος

Στ) Μακεδονία

Ζ) Θράκη

Η) Μπόσνα

Οι διαδρομές αρθρώνονται γύρω από τους βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους κάθε περιοχής και περιλαμβάνουν τις αποστάσεις μεταξύ όλων των θέσεων κάθε διαδρομής, τις υποδομές (χάνια, γεφύρια, περάσματα, πόστες), καθώς και πληροφορίες για την κατάσταση των δρόμων. Σε υποσημειώσεις παρατίθενται σχόλια οικονομικού και ιστορικού περιεχομένου. Ο δρομοδείκτης του 1829 περιλαμβάνει συνολικά 691 οδικά προσβάσιμες θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. άρθρο Βιβλιοθήκης Κρηπίδος.