Library

Work Package 1: Networks of land and sea routes.

Publications within the project's framework

Charikleia Papageorgiadou, «The numismatic evidence on the Roman harbor of Patrai», Τεκμήρια 12 (2013-2014) 99-120.

Maria Leontsini, “Horizontal or diagonal: Latent axes and communication points in the Adriatic and Ionian seas during the sixth century”.

Maria Leontsini, «The Ionian Islands in the Byzantine period: a classified bibliography», Bassilissa 2 (2015) (υπό έκδοση).

Xαράλαμπος Γάσπαρης, «Μεθώνη – Κρήτη: ένα συνηθισμένο ταξίδι τον 14ο αιώνα», στο: Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις. Επιστημονική Διημερίδα, Μεθώνη 16-17 Μαΐου 2015 (υπό έκδοση).

Georges Tolias, «Méditerrranées égéennes», στο: Anca Dan (επιμ.), L’invention de la Méditerranée: repères anciens, héritages modernes (υπό έκδοση)

Giorgos Tolias, «Shaping the Levant in the Seventeenth Century. Francesco Lupazzolo and his Ιsolario (1638)», στο: Izmir from Past to Present, Human and Cultural Interactions Between East and West: From the Foundation of Smyrna to a Contemporary Megapole. International Colloquium, November 4-7, 2015, İzmir (υπό έκδοση)

Αντώνης Πάρδος, «Στη ρότα των κουρσάρων. H ανατολική Κρήτη στην τελευταία βενετική περίοδο (1570-1645)».

Other relevant publications by the IHR staff

Harikleia Papageorgiadou-Bani, The numismatic iconography of the roman colonies in Greece: local spirit and the expression of imperial policy («Μελετήματα» 39· Athens 2004).

Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, Έφη Γιαννικαπάνη, Αθηνά Ιακωβίδου, Μ. Μήκα, «Οι ρωμαϊκές αποικίες στην ελληνική Μακεδονία», στο: Πολυξένη Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο: πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης: νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία, ιστορία, αρχαίοι, βυζαντινοί και νεώτεροι χρόνοι («Οβολός» 4· Θεσσαλονίκη 2000) 157-169.

Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, «Η νομισματοκοπία της Colonia Patrensis: παρατηρήσεις στην εικονογραφία», στο: A. D. Rizakis (επιμ.), Αρχαία Αχαΐα και Ηλεία: ανακοινώσεις κατά το πρώτο διεθνές συμπόσιο, Αθήνα 19-21 Μαΐου 1989 = Achaia und Elis in der Antike: des 1. internationalen Symposiums, Athen 19-21 Mai 1989 («Μελετήματα» 13· Αθήνα 1991) 205-209.

Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, «Αύγουστος. Αποικιακή και δυναστική πολιτική στην νομισματική εικονογραφία της Πάτρας», στο: A. G. Benvenuti και Ε. Carando (επιμ.), Patrasso colonia di Augusto e le trasformazioni culturali, politiche ed economiche della provincia di Acaia agli inizi dell’età imperiale romana. Atti del Convegno Internazionale, Patrasso, 23-24 Marzo 2006 («Tripodes» 8· Atene 2009) 257-268.

Ioli Vingopoulou, «Routes et logements des voyageurs dans la région de la Thrace (XVIe – XIXe siècles)», The Historical Review / La Revue Historique 7 (2010) 299-322.

Work Package 2: Market Networks.

Publications within the project's framework

Anna Michailidou, «Profit Oriented Traders in the Aegean and Anatolia in the 2nd Millennium BC: Inter–Cultural Concepts of Measurement and Value» στο: N. Chr. Stampolidis, Ç. Maner και K.. Kopanias (επιμ.), Nostoi, Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age (υπό έκδοση).

Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου, «Η νομισματική κυκλοφορία των αρχαίων χρόνων ως “διεθνής” οικονομική δικτύωση. Ερμηνείες και περιορισμοί», στο: Δίκτυα στην Ιστορία, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Διεθνές συνέδριο, Αθήνα, 11-13 Δεκεμβρίου 2015 (υπό έκδοση).

Sophia Kremydi και Athena Iakovidou, «Corinth and Athens: Numismatic Circulation from the Late Republic to the High Empire», στο: Peter G. van Alfen, Gilles Bransbourg, Michel Amandry (επιμ.), FIDES. Contributions to Numismatics in Honor of Richard B. Witschonke (Νέα Υόρκη 2015) 457-483.

Sofia Zoumpaki, «Where East meets West: Mobility between the two shores of Adriatic and the impact of Roman presence on the economy and identity of the island societies of the Ionian Sea during the Late Hellenistic and Roman periods», στο: Anna Kouremenos (επιμ.), Insularity and Identity in the Roman Mediterranean (Οξφόρδη, υπό έκδοση).

Anastasia Yangaki, «Pottery of the 4th-early 9th centuries AD on Crete: The Current State of Research and New Directions», στο: J. A. Francis και A. Kouremenos (επιμ.), New Pespectives on Roman Crete (Οξφόρδη, υπό έκδοση).

Aναστασία Γιαγκάκη, «Παρατηρήσεις στη μεθοδολογία και στη μελέτη της κεραμικής του 11ου-12ου αι., προοπτικές της έρευνας και επιβοηθητικά εργαλεία: Η συμβολή της χαρτογράφησης και της ανάλυσης δικτύων», Βυζαντινά Σύμμεικτα 25 (2015) 155-209.

Μαρία Λεοντσίνη και Αγγελική Πανοπούλου, «Παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων στην Κορινθία (4ος-15ος αι.)», στο: Θ΄ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών, Ναύπλιο 31 Οκτωβρίου 2015 (υπό έκδοση).

Αγγελική Πανοπούλου, «To territorio της Μεθώνης την περίοδο της Β΄ Βενετοκρατίας: Προϊόντα και φορολογία», στο: Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις. Επιστημονική Διημερίδα, Μεθώνη 16-17 Μαΐου 2015 (υπό έκδοση).

Maria-Christina Chatziioannou, «Merchants – consuls and intermediary service in the nineteenth century eastern Mediterranean», στο: Robert Holland, Anastasia Yiangou και Giorgos Kazamias (επιμ.), The Greeks and the British in the Levant, 1800-1960s. Between Empires and Nations (υπό έκδοση).


Other relevant publications by the IHR staff

Anna Michailidou (επιμ.), Manufacture and Measurement: Counting and Recording Craft Items in Early Aegean Societies («Μελετήματα» 33· Αθήνα 2001).

Sophia Zoumbaki, «The Presence of Italiote Greeks and Romans in Aetolia, Acarnania and the Adjacent Islands from the 3rd c. BC to the Beginning of the Imperial Age», στο: Giovanna De Sensi Sestito και Maria Intrieri (επιμ.), Sulla rotta per la Sicilia: L’Epiro, Corcira e l’Occidente (Φλωρεντία 2011) 523-538.

Sophia Zoumbaki, «The exploitation of local recourses of Western Greece by Roman entrepreneurs (3rd -1st c. BC)», Revue belge de philologie et d’histoire 90 (2012) 77-92.

Μαρία Λεοντσίνη, «Τα υάλινα αντικείμενα της Κορίνθου: Βιοτεχνική ανάπτυξη και εμπορική δραστηριότητα (11ος-12ος αιώνας)», στο: Πρακτικά του Ε΄ διεθνούς συνεδρίου πελοποννησιακών σπουδών 6-10 Σεπτεμβρίου 1995 (Αθήνα 1998) 324-334.

Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Μύκονος 17ος-18ος αιώνας: Συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων μιας νησιώτικής κοινωνίας», στο: Μελέτες και έρευνες για τη Μύκονο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, πρακτικά ημερίδας, Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (Μύκονος 2009) 15-27.

Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Στοιχεία για τον οικιακό εξοπλισμό στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας: η περίπτωση του καθρέφτη», Τα Ιστορικά 24-25 (1996) 38-62.

Panagiotis Michailaris, «L’attività armatoriale di Demetrio Peruli ed il suo intervento al traffico mediterraneo», στο: Actes du IIe colloque international d’histoire (Athènes, 18-25 septembre 1983): Économies méditerranéennes. Equilibres et intercommunications, XIIIe – XIXe siecles (Αθήνα 1985) 175-186.

Work Package 3: Networks of Institutions.

Publications within the project's framework

Κρίτων Χρυσοχοΐδης, «Ανενεργά μετόχια της μονής Βατοπεδίου στην Ορθόδοξη Ανατολή (καταγραφή πρώτη).»

Γιώργος Καρδαράς, «Βυζαντινές δωρεές στους νομαδικούς λαούς (453-602)»

Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Γιαννιώτες στη Φιλική Εταιρεία. Οι διαδρομές της μύησης» στο: Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου Οι πόλεις των Φιλικών. Οι αστικές διαδρομές ενός επαναστατικού φαινομένου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν. Αθηνών και Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων (υπό έκδοση)

Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Με αφορμή μια απαγωγή στα χρόνια του Αλή πασά: σπαράγματα από την τοιχογραφία της τοπικής κοινωνίας» στο: Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου, Narda/Οθωμανική Άρτα. Η μετάβαση από την ύστερη οθωμανική περίοδο στην ελληνική πόλη, ΤΕΙ Ηπείρου και περιοδικό Σκουφάς (υπό έκδοση)

Βάλλια Ράπτη, «Δίκτυα οικογενειακών συμμαχιών και επιγαμιών στα χρόνια της Επανάστασης του 1821», στο: Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου, Όψεις της Επανάστασης του 1821, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (υπό έκδοση)

Work Package 4: Networks of Knowledge and Culture.

Publications within the project's framework

Harikleia Brecoulaki, «Precious Colours in Ancient Greek Polychromy and Painting: Material Aspects and Symbolic Values», Revue archéologique 2014/1, 135.

Dimosthenis Kaklamanos, «Remarques sur l’Éloge du patriarche de Constantinople Nil Kerameus à saint Grégoire Palamas (BHG 719). Prolégomènes en vue dune édition critique», Βυζαντινά 33 (2014) 423-438.

Ευστρατία Συγκέλλου, «Στρατός και κοινωνία στο ύστερο Βυζάντιο: το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Γεωργίου Πλήθωνα Γεμιστού», Βυζαντινά Σύμμεικτα 24 (2014) 263-291.

Sophia Matthaiou, «De l’Allemagne en Grèce: philologues Grecs à l’université d’Athènes (1837-vers 1860)», στο: Michel Espagne και Sandrine Maufroy (επιμ.), L’hellénisme de Wilhelm von Humboldt et ses prolongements européens (υπό έκδοση).

Sophia Matthaiou, «Transferts culturels et spécialistes de philologie classique. L’oeuvre de traduction des professeurs de l’Université othonienne au cours du XIXe siècle», The Historical Review/La Revue Historique 12 (2015) 75-100.

Alexandra Sfoini, «Transfert d’idées par la voie de la traduction pendant l’ère révolutionnaire grecque (1797-1832)», The Historical Review / La Revue Historique, 12 (2015) 47-74.

Ράνια Πολυκανδριώτη, «Η έννοια του δικτύου στη μελέτη της λογοτεχνίας. Πολιτισμικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στις αρχές του 20ού αιώνα», στο: Δίκτυα στην Ιστορία, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Διεθνές συνέδριο, Αθήνα, 11-13 Δεκεμβρίου 2015 (υπό έκδοση).

Other relevant publications by the IHR staff

Hariclia Brecoulaki κ.ά., «Colour and Luxury, Three Classical Painted Marble Pyxides from the Collection of the National Archaeological Museum, Athens», Technè 40 (2014) 152-165.

Ευγενία Δρακοπούλου, «Θρησκευτική τέχνη στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα με αφετηρία το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση», στο: Ι. Π. Χουλιαράς (επιμ.), Το αρχαιολογικό έργο της Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων στην Αιτωλοακαρνανία και την Λευκάδα (Ναύπακτος 2014) 45-56.

Ourania Polykandrioti, «Groupes d’intellectuels en France et en Grèce à l’entre-deux-guerres. Chemins parallèles?», Rives méditerranéennes 50.1 (2015) 131-144.

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, «Η εθνική ιδεολογία και η επτανησιακή ελληνοφωνία», στο: Πρακτικά Θ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, Παξοί 26-30 Μαΐου 2010 (Αθήνα 2014) τ. Β΄, 349-370.

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, «Ιστορία του βιβλίου: συνέχειες και ανανεώσεις», στο: Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης έως σήμερα. Διεθνές Συνέδριο με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ-Μνήμων 1971-2011), Γαλλική Σχολή Αθηνών, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – περιοδικό Μνήμων, 17-19 Μαΐου 2012 (Αθήνα 2015) 101-125.

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, «Η ανάδυση της επτανησιακής ιστορικής ταυτότητας και των νησιωτικών ιστορικών τοπικοτήτων», στο: Πρακτικά ΙΘ΄ Συμποσίου Πολιτισμικές εκφράσεις της επτανησιακής ταυτότητας, 17ος -20ός αιώνας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 2014 (Αθήνα 2015) 153-164.

English